Content Marketing – AIM Academy

Bài 4: Tìm hiểu nội dung định dạng video
* Thấu hiểu về nội dung định dạng video
* Phân biệt sự khác nhau giữa quảng cáo truyền hình (TVC) và nội dung định dạng video trên môi trường kỹ thuật số (Digital video content)
– Nhận biết các loại nội dung định dạng video
– Lựa chọn kênh để tạo nội dung định dạng video phù hợp
– Hiểu sâu về quy trình tạo nội dung định dạng video và TVC
* Biết về cách thức viết lời (Script) kịch bản (Storyboard), kịch bản dàn dựng (Shooting board)
* Nắm bắt kỹ thuật tạo nội dung định dạng video hiệu quả
Bài 5: Sáng tạo nội dung định dạng video (1)
* Thực hành tạo nội dung định dạng video
Bài 6: Sáng tạo nội dung định dạng video (2)
* Thực hành tạo nội dung định dạng video

Browse

Article by channel:

Read more articles tagged: Content Marketing